Onder invloed van toenemende verharde oppervlaktes, overbelasting van RWZI’s, overstromingen, stijging van de drinkwaterprijzen en ecologische overwegingen is er nood aan een duurzaam waterbeleid.
De overheid neemt hiervoor zelf het initiatief door het aanleggen van gescheiden rioleringstelsels, open wachtbekkens en overstromingsgebieden. Ze verplicht eveneens burgers en bedrijven maatregelen te treffen inzake hun waterhuishouding. Als algemeen uitgangsprincipe geldt dat het hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk wordt opgevangen en herbruikt. Het resterende hemelwater wordt vervolgens gebufferd waarna het geïnfiltreerd dient te worden in de bodem en/of vertraagd afgevoerd naar de riolering of een oppervlaktewater.
GEPEX biedt een gamma producten aan om een uitgebalanceerd watermanagement te realiseren. Dit gamma omvat installaties voor het filteren, opvangen, herbruiken, bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van hemelwater.

Opvang
 • Cilindrische regenwaterciternes
 • Rechthoekige bekkens
Filtering
 • Regenwaterfilters van 2,5 l/s tot 150 l/s
Hergebruik
 • Pompen
Buffering
 • Cilindrische regenwaterciternes
 • Rechthoekige bekkens
Infiltratie
 • Infiltratieputten
 • Infiltratiesysteem bestaande uit kunststof modules
Vertraagd afvoeren
 • Wervelventiel
 • Knijpleiding
 • Pompinstallaties
Meten van bedrijfs(afval)water
 • Venturi-meetgoten
contact
producten
watertreatmanagecontrol water treat management control
DOOR communicatie & vorm