De algemene milieuproblematiek waaronder bodem –en oppervlaktewaterverontreiniging heeft geleid tot het invoeren van de "Europese Kaderrichtlijn Water". De lidstaten van deze Europese Gemeenschap dienen hieraan te voldoen. Door het opvolgen van en anticiperen op deze regelgeving en door steeds op zoek te gaan naar de laatste productontwikkelingen, speelt GEPEX actief in op de eis om tegen 2015 de kwaliteit van de waterlopen te verbeteren.

Wateroverlast, drinkwaterschaarste, stijgende drinkwatertarieven, heffingen op lozing van afvalwaters en strenger wordende wetgeving, reglementen en voorschriften zorgen ervoor dat zowel burgers als bedrijven verplicht worden zorgvuldig om te gaan met water. Wij beschikken over een brede waaier van ecologisch en economisch verantwoorde oplossingen inzake waterbeheer.
contact
producten
watertreatmanagecontrol water treat management control
DOOR communicatie & vorm